Projekt - Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy

Z nowym rokiem szkolnym rozpoczęliśmy działania w ramach projektu „OPOLSKIE SZKOLNICTWO ZAWODOWE BLIŻEJ RYNKU PRACY 2”, który będzie realizowany w okresie 1.08.2016r.-31.07.2018r.

Głównym celem projektu jest wsparcie uczniów szkół kształcenia zawodowego, podniesienie atrakcyjności oferty edukacyjnej, otwarcie drogi zawodowej uczniów, zdobycie dodatkowych uprawnień zawodowych, nawiązanie współpracy między uczniem a pracodawcą.

Oto główne działania zaplanowane w projekcie:

 • Doposażenie szkolnych pracowni kształcenia zawodowego (20 szkół)
 • Realizacja innowacyjnych zajęć pilotażowych na terenie szkół (600 uczniów)
 • Organizacja staży i praktyk dla uczniów (600 uczniów)
 • Budowa systemu doradztwa edukacyjno-zawodowego we współpracy z biznesem
 • Seminaria i warsztaty z zakresu doradztwa edukacyjno zawodowego i budowy ePortfolio (200 uczniów)
 • Konkursy dla uczniów: „ePortfolio” i „Mam wizję - mam plan” (200 uczniów)
 • Staże w nowoczesnych przedsiębiorstwach dla nauczycieli (20 nauczycieli)
 • Organizacja kursów kwalifikacyjnych dla instruktorów praktycznej nauki zawodu (20 instruktorów)
 • Eksperymentalne zajęcia warsztatowe w laboratoriach branżowych RCRE - korelacja z projektem 10.4 (100 uczniów)
 • Wyjazdy studyjne na targi branżowe krajowe i zagraniczne (200 uczniów)
 • Organizacja 2 obozów naukowych we współpracy z opolskimi uczelniami i biznesem (60 uczniów)
 • Budowanie stałej współpracy pomiędzy opolskimi szkołami zawodowymi, a nowoczesnymi firmami (spotkania robocze, prezentacja ofert, wizyty w firmach) 
 • Regionalne spotkania związane z budowaniem symbiozy pomiędzy „biznesem” i opolskim szkolnictwem zawodowym (50 spotkań roboczych)
 • Organizacja działalności na terenie firm uczniowskich grup kreatywnego myślenia „design-thinking” (50 zesp.)
 • Organizacja kursów nadających dodatkowe kwalifikacje dla uczniów według potrzeb opolskich przedsiębiorców (400 uczniów)
 • Kursy przygotowawcze na studia techniczne dla uczniów opolskich techników (150 uczniów)
 • Zajęcia ukierunkowane branżowo dla uczniów w laboratoriach Politechniki Opolskiej (360 uczniów)
 • Kursy doskonalące dla nauczycieli przedmiotów zawodowych (15 nauczycieli)
 • Doposażenie pracowni: informatycznej, weterynaryjnej i systemów energii odnawialnej
 • Staże i praktyki dodatkowe dla uczniów (44 uczniów)
 • Kursy nadające dodatkowe kwalifikacje dla uczniów klas: informatycznej, weterynaryjnej i systemów energii odnawialnej (90 uczniów)
 • Dodatkowe zajęcia z języka obcego zawodowego
 • Studia podyplomowe dla nauczycieli
 • Staże zawodowe dla uczniów opolskich liceów (90 uczniów)

 

Uczestnicy projektu mają obowiązek udziału we wszystkich działaniach, do których zostali zakwalifikowani.

W naszej szkole powstała już 5-osobowa grupa kreatywnego myślenia „design-thinking” prowadzona przez panią Annę Pietrzyńską-życzymy powodzenia w działaniach.


Copyright © 2007-2014. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Programiści: Rams Kamil, Wawrzyniak Sebastian