Wspomnienie

 

 

 

ŚP.  Jerzy Pilarski – WSPOMNIENIE

W skupieniu i zadumie, z żalem w sercach pożegnaliśmy  29 marca 2014 r.  na cmentarzu w Opolu- Półwsi, śp. Jerzego Pilarskiego -członka rodziny szkolnej, dyrektora, pedagoga, kolegę  i przyjaciela. Delegacja z naszej szkoły na czele z pocztem sztandarowym obok rodziny, współpracowników, wychowanków towarzyszyła  zmarłemu w jego ostatniej drodze. Swoją obecnością w tym miejscu chcieliśmy podziękować za jego pracę dydaktyczną               i wychowawczą w naszej szkole.    

 Śp.  Jerzy Pilarski urodził  się 7  lipca 1943 r. we Wrześni. W swoim rodzinnym mieście ukończył szkołę podstawową i liceum ogólnokształcące. W 1968 r.  uzyskał tytuł magistra elektrotechniki na wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu a w 1973 roku na   Politechnice Wrocławskiej ukończył studia zawodowe i uzyskał  tytuł inżyniera elektryka.

 1 września 1968 roku, jako nauczyciel  przedmiotów grupy elektrycznej, rozpoczął pracę   w  Zasadniczej Szkole Zawodowej Zakładów Azotowych „Kędzierzyn”, gdzie oprócz nauczyciela przedmiotów zawodowych pełnił,       w   latach  1972 – 1976  funkcję zastępcy dyrektora szkoły ds. pedagogicznych.  W  1976 r. w Zakładach Azotowych „Kędzierzyn”  objął stanowisko kierownika działu kadr i szkolenia, jednocześnie prowadził zajęcia w szkole w niepełnym wymiarze godzin.  W latach 1984 – 1986  był dyrektorem Zespołu Szkół Chemicznych w Kędzierzynie- Koźlu. Następnie wraca na ul. Mostową 7  by z  dniem 1.09.1986 r. objąć funkcję dyrektora Zespołu Szkół  Zawodowych Zakładów  Azotowych       „ Kędzierzyn”.  Te funkcję  kol. Jerzy Pilarski pełnił do 30.08.1992 r. Na własną prośbę kończy pracę na stanowisku dyrektora   i przechodzi na etat nauczyciela przedmiotów zawodowych elektrycznych. W 2002 r.,  po 35 latach pracy zawodowej przeszedł na emeryturę.

Kol. Jerzy Pilarski  dał się poznać jako człowiek  spokojny, opanowany,  z dużym poczuciem humoru,  wyrozumiały dla uczniów i współpracowników. Wymagający, taktowny i koleżeński, dzięki tym cechom cieszył się dużym autorytetem i uznaniem zarówno wśród uczniów, jak i współpracowników. Umiejętnie i z dużym poczuciem taktu pedagogicznego wpływał na kształtowanie właściwej atmosfery i dyscypliny pracy w szkole. Nie stwarzał dystansu –  do każdego ucznia, nauczyciela i rodzica odnosił się z szacunkiem oraz otwartością. 

Jako nauczyciel i dyrektor przyczynił się do unowocześnienia zaplecza technicznego szkoły. Wykazywał dużo inicjatywy i poświęcał wiele wysiłku by wzbogacać wyposażenie gabinetów przedmiotowych.  Tuż po przyjęciu do pracy odpowiedzialny był za  uruchomienie w szkole pracowni elektrycznej. W ramach opieki nad gabinetem elektrotechniki wyposażył go w liczne przez siebie zaprojektowane pomoce naukowe.

Starał się rozbudzać u uczniów zainteresowania zawodowe dzieląc się z nimi swoją wiedzą fachową. Dbał o bardzo dobre przygotowanie uczniów klas elektrycznych do zawodu. Był opiekunem wielu prac dyplomowych.

Dyrektor  Jerzy Pilarski był bardzo dobrym organizatorem procesu dydaktyczno- wychowawczego, dbał o utrzymanie wysokiego poziomu nauczania, o odpowiednie przygotowanie przyszłych kadr dla potrzeb macierzystego zakładu,  czyli ZA „Kędzierzyn”. Młodzież uczestnicząca  w olimpiadach i konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych i  uzyskiwała  liczne wyróżnienia.  Absolwenci jego szkoły  nie mieli problemów z dostaniem się i z ukończeniem studiów wyższych, ze znalezieniem pracy, dzisiaj odnoszą sukcesy zawodowe, pełnią ważne funkcje społeczne.

Swoje bogate doświadczenie, głęboką wiedzę skutecznie wykorzystywał w pracy nie tylko z uczniami i nauczycielami ale również z dyrektorami szkół zawodowych K- Koźla jako kierownik Zespołu Samokształceniowego.

Dyrekcja Zakładów Azotowych „Kędzierzyn”, Kuratorzy Oświaty w Opolu  bardzo wysoko oceniali pracę dyrektora Jerzego Pilarskiego. Za swoją pracę był nagradzany odznaczeniami państwowymi, resortowymi i lokalnymi: Srebrnym Krzyżem Zasługi w 1984 r., Odznaką Honorową  „ Zasłużony Opolszczyźnie” w 1979 r. W 1975 r. otrzymał nagrodę Ministra Oświaty i Wychowania , w 1992 r.  nagrodę Opolskiego Kuratora Oświaty.

Przeglądając  jego obszerne wspomnienia z wybranych wydarzeń z działalności szkoły i  refleksje z nimi związane, które znalazły się w publikacji  wydanej  z okazji 50 lecia  szkoły znalazłam takie zdanie:

„…po latach muszę stwierdzić, że miałem szczęście obejmując pierwszą posadę właśnie w Zespole Szkół Zawodowych  ZA „ Kędzierzyn”…”

Nie ma go już  wśród nas, ale głęboko jest w naszych sercach i pamięci.

 

Maria Staliś

 

 

 


śp.   mgr inż. Jerzy Pilarski ( 1943- 2014)  dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych Zakładów Azotowych „ Kędzierzyn” ( 1986- 1992)
Copyright © 2007-2014. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Programiści: Rams Kamil, Wawrzyniak Sebastian