Wyprawka szkolna

 

 

Wyprawka szkolna na rok 2017/2018

 

 

 

Program „Wyprawka szkolna” skierowany jest do uczniów:

1.       Słabowidzących,

2.       Niesłyszących,

3.       Słabosłyszących,

4.       Z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

5.       Z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

6.       Z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

7.       Z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

8.       Z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt  1 – 7,

posiadających aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

 

Wnioski o przyznanie wyprawki szkolnej można pobrać:

 

§  u pedagoga szkolnego

 

§   w sekretariacie szkoły.

 

 

Termin składania wniosków:

 

do 11 września 2017r. (poniedziałek)

(u pedagoga szkolnego)

 


Copyright © 2007-2014. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Programiści: Rams Kamil, Wawrzyniak Sebastian